Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ →

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2015 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností Wellness food s.r.o., IČO: 26777495, DIČ:CZ26777495, U Ryšánky 1707/4,147 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze C 93073 („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) realizovaných při nákupu zboží v internetovém obchodě Prodávajícího na www.wellnessfood.cz dále ( na www.speed8.cz/eshopwww.carnitine2000.cz/eshopwww.turbofatkiller.cz/eshop, na www.wellnessfood.eu/eshop www.speed8.eu/eshopwww.carnitine2000.eu/eshopwww.turbofatkiller.eu/eshop) , („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované v souvislosti s nabízením a prodejem zboží Prodávajícího Kupujícímu.

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy s místem dodání zboží na území České republiky(„ČR“) a Slovenska(„SK“). Platnou kupní smlouvu muže Prodávající a Kupující uzavřít jen na základě platné objednávky, tu může Kupující učinit pouze v případě, kdy objednávka obsahuje místo dodání na území ČR a SK, v opačném případě platí, že objednávka nebyla Kupujícím učiněna a Prodávající v takovém případě vrátí Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy, pokud k takové úhradě ze strany Kupujícího došlo. Doručování mimo ČR a SK je možné pouze tehdy, pokud se tak Prodávající s Kupujícím písemně dohodne mimo objednávkový systém.

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy uzavírané s Kupujícími, kteří jsou koncovými zákazníky Prodávajícího, kteří nakupují zboží výlučně za účelem osobní spotřeby.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto obchodních podmínek (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě.

1.5. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

1.6. Registrovaným zákazníkům internetového obchodu mohou být za podmínek stanovených Prodávajícím poskytnuty různé slevy a jiné výhody spojené s registrací.

KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností či složení, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití.

2.2. Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

2.3. Seznam zboží uvedený v Internetovém obchodě jakož i seznam zboží uvedeného v košíku Kupujícího je informativního charakteru a představuje výlučně výzvu k podávání nabídek ve smyslu ustanovení § 1733 občanského zákoníku a jako takový nezakládá žádný závazek Prodávajícího, zejména nezakládá jeho závazek k uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.4. Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.5. Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.6. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky e-mailem, a to na e-mail uvedený Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.7. Kupní smlouva je uzavřena po odeslání objednávky Kupujícím, zvolení dopravy a způsobu úhrady, a to okamžikem přijetí objednávky Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.8. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata v souladu s článkem 2.7 těchto obchodních podmínek nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.9. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech Objednávku nepřijmout a Kupní smlouvu neuzavřít nebo od Kupní smlouvy odstoupit, a to když Kupující objedná zboží za cenu Internetovým obchodem uváděnou omylem v důsledku interní či externí chyby, popřípadě kdy se bude chyba týkat popisu zboží, termínu dodání nebo jiného obdobného údaje, nebo je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

2.10. Odesláním objednávky kliknutím na ikonu „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ v rámci Internetového obchodu Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: www.wellnessfood.cz/obchodni-podminky a jsou též Kupujícímu zaslány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky.

2.11. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.

3.2. Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby, není-li v Internetovém obchodě uvedeno jinak:

– na dobírku, tj. v hotovosti nebo platební kartou při doručení přepravní službou PPL

– bezhotovostně  - bankovním převodem

3.3. V případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží.

3.4. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího, Kupující je povinen provést bezhotovostní platbu bankovním převodem neprodleně po obdržení potvrzení přijetí objednávky. V případě bezhotovostní úhrady kupní ceny počíná běžet lhůta pro dodání Zboží dle čl. 6 až okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě převzetím zboží za podmínky, že k tomuto okamžiku již došlo k uhrazení celé kupní ceny zboží, v opačném případě až k okamžiku uhrazení celé kupní ceny zboží.

3.6. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Prodávající vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Prodávající provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

CENÍK DOPRAVY

4.1. V současné době je zboží expedováno prostřednictvím PPL.

4.2. Podmínky dopravy prostřednictvím PPL v rámci ČR:

– U NEREGISTROVANÉHO se dopravné, balné a doběrečné NEÚČTUJE

– U REGISTROVANÉHO se dopravné, balné a doběrečné NEÚČTUJE.

4.3. Podmínky dopravy prostřednictvím PPL v rámci SK:
– U NEREGISTROVANÉHO kupujícího účtujeme dopravné,balné a doběrečné ve výši 220 Kč při objednávce v hodnotě zboží do 999 Kč, při objednávce zboží v hodnotě nad 1000 Kč se dopravné,balné a doběrečné NEÚČTUJE.
– U REGISTROVANÉHO kupujícího účtujeme dopravné,balné a doběrečné ve výši 200 Kč při objednávce v hodnotě zboží do 999 Kč, při objednávce zboží v hodnotě nad 1000 Kč se dopravné,balné a doběrečné NEÚČTUJE.

SLEVY, BONUSY, VÝHODY – REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK ESHOPU

5.1. Pro registrované zákazníky z ČR v internetovém obchodě – máme připravené slevy a bonusy:
– nákup se slevou 15% z MOC

– další výhodné akce, o kterých budou registrovaní kupující informování prostřednictvím e-mailu.

– dodatečné slevy se nevztahují na jednorázově vyhlášené akce, které jsou již cenově zvýhodněny, zde se uplatňuje pouze nárok na dopravné.

5.2. Pro registrované zákazníky z SK v internetovém obchodě – máme připravené slevy a bonusy:
– nákup se slevou 15% z MOC

 – další výhodné akce o kterých budou registrovaní kupující informování prostřednictvím e-mailu.

– dodatečné slevy se nevztahují na jednorázově vyhlášené akce, které jsou již cenově zvýhodněny, zde se uplatňuje pouze nárok na dopravu dle – účtujeme dopravné,balné a doběrečné ve výši 200 Kč Kč při objednávce v hodnotě zboží do 999 Kč, při objednávce zboží v hodnotě nad 1000 Kč se dopravné,balné a doběrečné NEÚČTUJE.

DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do 5 pracovních dní od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační.

6.2. Předání zboží bude realizováno v souladu s článkem 4.
Dodání do místa určeného Kupujícím: O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce (PPL), e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce(PPL) Prodávajícího, v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná o 3 pracovní dny od potvrzení objednávky), nejpozději však ve lhůtě dle článku 6.1 těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že způsob dopravy může být zpoplatněn částkou uvedenou v Internetovém obchodu. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu

6.3. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží a jeho obal řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit do jednoho dnu poté a případně neprodleně oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 7 těchto obchodních podmínek. Vady, které jsou zjevné při převzetí Kupující nahlásí při převzetí a označí v dodacím dokladu.

6.4. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese  objednavky@wellnessfood.cz.

6.5. Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání. V rámci ČR se účtuje poštovné 100 Kč. V rámci SK se účtuje poštovné 220 Kč

6.6. Zboží je Prodávajícím expedováno prostřednictvím PPL.

6.7. Podmínky dopravy prostřednictvím PPL jsou včetně konečné ceny uvedeny v Internetovém obchodu. Cena za dopravu se může lišit s ohledem na celkové výši uskutečněného nákupu.

6.8. Pokud byla kupní cena uhrazena prostřednictvím bezhotovostní platby bankovním převodem, může Prodávající či její smluvní partner (PPL) při přebírání Zboží požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) a zaznamenání dat v něm uvedených, a to za účelem předcházení vzniku škod, zejména z důvodu doručení zboží odlišné osobě. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro takové vady zboží, na které se vztahuje stanovená doba minimální trvanlivosti zboží a u kterých může Kupující, ve smyslu ustanovení § 2167 písm. d) občanského zákoníku, uplatnit právo z takové vady pouze, pokud se tato vada vyskytne v době této minimální trvanlivosti.

7.3. Pokud má zboží vady Kupující může uplatnit reklamaci vadného plnění, a to e-mailem na adrese objednavky@wellnessfood.cz, poštou zasláním na adresu společností  Wellness food s.r.o., U Ryšánky 1707/4, 147 00 Praha 4 nebo telefonicky v pracovní době společnosti Prodávajícího(Wellness food s.r.o.) na telefonním čísle +420 244 466 035, nebo v sídle Prodávajícího, či jeho místě podnikání. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury či dodacího listu. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.4. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po zvolení způsobu vyřízení reklamace může Kupující tento způsob změnit jen s výslovným souhlasem Prodávajícího. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.5. Reklamace zboží musí být vyřízena ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější zhodnocení stavu zboží, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.6. Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

7.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

8.2. Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 8.1 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci Internetového obchodu) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující má možnost udělení těchto souhlasů odmítnout již při první registraci či objednávce.

8.3. Prodávající je oprávněn v případě převzetí zboží postupem dle článku 6.2(a) těchto obchodních podmínek požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

8.4. Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 8.1 a 8.2 těchto obchodních podmínek nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v čl. 8.2 těchto obchodních podmínek. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 8.1 a 8.2 těchto obchodních podmínek nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám.

8.5. Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

8.6. Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.7. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 8.2 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na následující adresu: Wellness food s.r.o., U Ryšánky 1707/4, 147 00 Praha 4. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy je Kupující oprávněn využít formuláře Prodávajícího dostupného na https://wellnessfood.cz/wp-content/uploads/2015/11/formular_odstoupeni.pdf.

9.2. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

9.3. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.4. Jestliže však Kupující zvolil při objednání Zboží (článek 6.2 těchto obchodních podmínek) jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí ( tj. 100 Kč), vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

9.5. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

9.6. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně poškozeno; zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

9.7. Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy je povinen vrátit spolu s předmětným Zbožím i veškeré dárky či jakékoliv další plnění získané v souvislosti se Zbožím.

9.8. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

9.9. Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, popřípadě odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky vytvářené z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu, popřípadě objednávky vytvořené blokovanou osobou. Za blokovanou osobu je považována taková osoba, který v uplynulých 2 letech vícekrát neplnila své povinnosti Kupujícího z kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím, zejména nezaplatila kupní cenu, nebo nepřevzala zboží.

KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

10.1. V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 7.1, 7.2 a článku 9 těchto obchodních podmínek.

10.2. Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je odchylně od ustanovení 7 těchto obchodních podmínek poskytována záruka za jakost zboží (v délce minimální trvanlivosti do:které je uvedeno na obalu výrobku jednotlivého zakoupeného zboží).

DORUČOVÁNÍ

11.1. Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

11.2. Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto obchodních podmínek či elektronická adresa objednavky@wellnessfood.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Veškeré právní vztahy a případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek zdánlivé, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Zdánlivostí, neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá existence a platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické i papírové podobě .

12.4. Loga jiná označení jsou chráněny ochrannými známkami, ostatní materiály publikované v Internetovém obchodě mohou rovněž být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví společnosti Wellness food s.r.o.. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.